Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Website en daar geplaatste informatie worden ter beschikking gesteld door Metropool Development B.V. (hierna: Metropool). Op het gebruik van de Website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing die de dienstverlening van Metropool aan haar gebruikers van de Website beheersen.

Dienstverlening

Metropool stelt op de Website informatie ter beschikking over de door haar uitgevoerde projecten en geplande projecten. De content op deze Website is gemaakt door Metropool, tenzij anders aangegeven

Intellectuele eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, de auteursrechten, berusten bij Metropool, diens licentiegevers of toeleveranciers.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Metropool een of meer gedeelte(n) van de Website te kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt gegevens van Metropool. Metropool behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Websites te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Metropool is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade toegebracht aan gebruikers van de Website die voortvloeit uit mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op de Website.
Metropool is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade toegebracht aan gebruikers van de Website die is ontstaan ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie met de gebruiker. Metropool is evenmin aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen. Het elektronisch verkeer tussen de Website en de gebruiker geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Metropool ingeschakeld hulppersoneel en door Metropool ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten.

Algemeen

Metropool behoudt zich het recht voor materiaal dat en/of reacties die door gebruikers op de Website wordt geplaatst zonder nadere aankondiging te verwijderen of aan te passen. Metropool behoudt zich het recht voor om de Website op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van reden, af te breken, te beëindigen of tussentijds (eenzijdig) wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Website, dit naar wens en keuze van Metropool.
Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Indien de algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Metropool zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruikers zich dienen te houden.
Geschillen met gebruikers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
Typ- en drukfouten op deze Website zijn voorbehouden.
Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Website kunt u een mail sturen naar contact@metropoolvastgoedontwikkeling.nl.