035-5287200

Privacy- en cookieverklaring

Inleiding

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we met uw persoonsgegevens doen en op basis (wettelijke grondslag) waarvan we dat doen. Ook vertellen we u hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Definities

Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld die iets zegt over u. Deze informatie kan direct over een persoon gaan of naar een persoon te herleiden zijn. In het vervolg van deze privacyverklaring zal dit aangeduid worden als ‘gegevens’. Onder ‘verwerken’ verstaan wij iedere handeling met gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, aanpassen of het doorgeven van gegevens.

Juridisch kader

Bij de verwerking van uw gegevens houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’) en de Telecommunicatiewet (‘Tw’). Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 

 • uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door ons zijn verkregen (doeleinden zijn beschreven in deze privacyverklaring);
 • alleen die gegevens verwerken die nodig zijn voor deze doeleinden;
 • uw toestemming zullen vragen voor de verwerking van gegevens, wanneer dit wettelijk vereist is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Wie verwerkt uw gegevens?

Metropool Development B.V. , gevestigd aan de Havenstraat 71, 1271 AD, Postbus 198 in Huizen (KvK 75607506)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en bepaalt welke gegevens er van u worden verzameld. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens delen met andere partijen. Uiteraard maken we daar dan goede afspraken over met deze partijen (zie ook: “Met wie delen wij uw gegevens en waarom?”).

Gronden waarop wij volgens de wet uw gegevens mogen verwerken

De wettelijke gronden waarop wij uw gegevens mogen verwerken zijn:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een
 • De verwerking is nodig om vitale belangen te beschermen van u of van een andere natuurlijke persoon (bijvoorbeeld ingeval van een ongeluk waarbij acute zorg nodig is).
 • De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde.

Welke gegevens verwerken wij van u en op basis van welke grondslag doen wij dat?

Wanneer u contact met ons op neemt

Verwerken wij uw e-mailadres, naam en vraag in het geval dat u het contactformulier heeft ingevuld op onze website of uw(vaste of mobiele) telefoonnummer als u uw vraag telefonisch voorlegt. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het afhandelen van vragen van klanten.

Wanneer u een samenwerking met ons aangaat

Verwerken wij ook bepaalde gegevens. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen diensten. Relevante gegevens kunnen zijn: voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit, identificatie- en authentificatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, paspoortgegevens, handtekeningen), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. in verband met de ontwikkeling van vastgoed). Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst. Daarnaast kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de fiscale regelgeving. Verder hebben wij uw gegevens nodig voor onze gerechtvaardigde belang, zoals het beoordelen van de geschiktheid van onze zakenpartner.

Wanneer je onze website bezoekt

Verwerken wij uw IP-adres door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij plaatsen op uw desktop computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u onze website(s) bezoekt. Cookies onthouden gegevens van uw vorige bezoek aan onze website. Hierdoor kunnen bezoekers herkend worden aan de hand van het (geanonimiseerde) IP-adres. Op onze website maken wij enkel gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Met analytische cookies meten wij op anonieme basis hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij hoe bezoekers op onze website terecht komen, op welke wijze zij door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden. De wettelijke basis om dit te doen is ons ‘gerechtvaardigd belang’ om onze website te verbeteren en er voor zorgen dat onze bezoekers gemakkelijk daar informatie kunnen vinden.

 

De statistieken en rapportages van Google zijn niet tot personen te herleiden doordat Google het laatste octet van het IP adres maskeert. Dit wordt ook wel het anonimiseren van het IP-adres genoemd. De gegevens worden na 14 maanden gewist. Met Google hebben we in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Ook zorgen we er voor dat er met Google geen gegevens worden gedeeld en dat er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

 

Wilt u niet dat er door Google Analytics gegevens worden verzameld? U kunt dit voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw computer geplaatst. Deze opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vind u op de website van Google Analytics.

 

Als u geen cookies wilt of deze wilt verwijderen, kunt u ook uw browserinstellingen aanpassen. U kunt instellen dat uw browser cookies weigert of cookies die al zijn geplaatst, verwijdert. U krijgt dan opnieuw een cookie-melding waarin uw toestemming wordt gevraagd. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van vragen
 • Om u via onze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van ontwikkelingen
 • Om uitvoering te geven aan een (voorgenomen) samenwerking waarbij Metropool Development B.V. partij is
 • Om onze website te analyseren en te verbeteren

Met wie delen we uw gegevens en waarom?

Binnen Metropool Development B.V.  ontvangen alleen die medewerker(s) geanonimiseerde statistieken en rapportages ten aanzien van het gebruik van onze website van Google Analytics die deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Buiten Metropool Development B.V. verwerkt alleen Google Analytics de gegevens die in onze opdracht door middel van analytische cookies worden verzameld. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze toelichting onder ‘welke gegevens verwerken wij van u en op welke grondslag doen wij dat?’

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In z’n algemeenheid bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor wij deze hebben verzameld. Als deze doelen bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen of anonimiseren tenzij deze gegevens nodig zijn voor het naleven van een wettelijke verplichting. Voor bepaalde gegevens hanteren wij afwijkende bewaartermijnen die hieronder zijn opgenomen:

 • Gegevens die we via deze website of anderszins (per e-mail of telefoon) ontvangen en die wij nodig hebben voor het afhandelen van uw vragen of klachten, verwijderen of anonimiseren wij na 90 dagen.
 • Eventuele gegevens in de e-maildistributielijst van onze nieuwsbrief worden bewaard zolang we deze nodig hebben om u onze nieuwsbrief toe te zenden. Wanneer u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, verwijderen wij uw gegevens in deze lijst.
 • De belastingwetgeving schrijft ons voor om gegevens met betrekking tot vastgoedtransacties en eventuele facturen minimaal 10 jaar te bewaren. Na afloop van die termijn zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij wij deze nog langer nodig hebben in verband met een onderzoek of juridische procedure.
 • Uw (geanonimiseerde) IP-adres dat door Google Analytics wordt verwerkt in statistieken en rapportages over het gebruik van onze website, welke informatie uiteindelijk door ons gebruikt wordt om onze website te verbeteren, wordt door Google Analytics verwijderd na 14 maanden, tenzij u daar eerder bezwaar tegen maakt.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacy- en Cookie verklaring geldt enkel voor onze website en wij raden u aan de privacyverklaring van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze website wordt doorverwezen.

Uw rechten als betrokkene

U heeft bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.  Deze worden hieronder kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over uw rechten raden we u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Inzagerecht
Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de (categorieën van) gegevens die Metropool Development B.V.  van u verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt (en wat de herkomst is van deze gegevens als u deze niet zelf heeft aangeleverd).

Recht op rectificatie
Komt u er (op basis van uw inzagerecht) achter dat de gegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
U kan ons, met name ingeval van intrekking van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens, verzoeken uw gegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op verwerkingsbeperking 
In onderstaande situaties heeft u recht ons te vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken:

 • U bent van mening dat de informatie onjuist is.
 • Wij verwerken uw gegevens onrechtmatig.
 • We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar u wilt dat wij deze bewaren in verband met een juridische procedure.
 • U meent dat uw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Wij stoppen de verwerking dan totdat we u antwoord kunnen geven op de vraag wiens belang zwaarder weegt.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zullen dan uw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij u gegevens niet meer verwerken. Mochten uw gegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u altijd het recht daartegen bezwaar te maken en stoppen we in dat geval direct met het verwerken van deze gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om gegevens die onder dit recht vallen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te ontvangen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wij zetten ons te allen tijde in om uw privacy te waarborgen. Bent u van mening dat wij verbeterpunten hebben, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Pakt u het liever op een andere manier aan, dan kunt u er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen u dan verder helpen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van uw gegevens door Metropool Development B.V. , dan kan u deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het postadres: Metropool Development B.V., t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 198, 1270 AD Huizen.

Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van uw gegevens/privacy.