Privacy- en cookieverklaring

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid met ‘ wij’  of ‘ Lidl’)  hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. COOKIES

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die met cookies worden verzameld?

Wij, Metropool Development B.V. , gevestigd aan de Havenstraat 71, 1271 AD, Postbus 198 in Huizen (KvK 75607506) zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en bepalen welke gegevens er van u worden verzameld. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens delen met andere partijen. Uiteraard maken we daar dan goede afspraken over met deze partijen (zie ook: “Met wie delen wij uw gegevens en waarom?”).

Welke gegevens verwerken wij van u en op basis van welke grondslag doen wij dat?

Wanneer u contact met ons op neemt

Verwerken wij uw e-mailadres, naam en vraag in het geval dat u het contactformulier heeft ingevuld op onze website of uw(vaste of mobiele) telefoonnummer als u uw vraag telefonisch voorlegt. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het afhandelen van vragen van klanten.

Wanneer u een samenwerking met ons aangaat

Verwerken wij ook bepaalde gegevens. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen diensten. Relevante gegevens kunnen zijn: voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit, identificatie- en authentificatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, paspoortgegevens, handtekeningen), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. in verband met de ontwikkeling van vastgoed). Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst. Daarnaast kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de fiscale regelgeving. Verder hebben wij uw gegevens nodig voor onze gerechtvaardigde belang, zoals het beoordelen van de geschiktheid van onze zakenpartner.

Wanneer je onze website bezoekt

Verwerken wij uw IP-adres door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij plaatsen op uw desktop computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u onze website(s) bezoekt. Cookies onthouden gegevens van uw vorige bezoek aan onze website. Hierdoor kunnen bezoekers herkend worden aan de hand van het (geanonimiseerde) IP-adres. Op onze website maken wij enkel gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Met analytische cookies meten wij op anonieme basis hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij hoe bezoekers op onze website terecht komen, op welke wijze zij door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden. De wettelijke basis om dit te doen is ons ‘gerechtvaardigd belang’ om onze website te verbeteren en er voor zorgen dat onze bezoekers gemakkelijk daar informatie kunnen vinden.

 De statistieken en rapportages van Google zijn niet tot personen te herleiden doordat Google het laatste octet van het IP adres maskeert. Dit wordt ook wel het anonimiseren van het IP-adres genoemd. De gegevens worden na 14 maanden gewist. Met Google hebben we in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Ook zorgen we er voor dat er met Google geen gegevens worden gedeeld en dat er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Herroepings-/ opt-out mogelijkhedenWilt u niet dat er door Google Analytics gegevens worden verzameld? U kunt dit voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw computer geplaatst. Deze opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vind u op de website van Google Analytics.

Als u geen cookies wilt of deze wilt verwijderen, kunt u ook uw browserinstellingen aanpassen. U kunt instellen dat uw browser cookies weigert of cookies die al zijn geplaatst, verwijdert. U krijgt dan opnieuw een cookie-melding waarin uw toestemming wordt gevraagd. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van vragen
 • Om u via onze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van ontwikkelingen
 • Om uitvoering te geven aan een (voorgenomen) samenwerking waarbij Metropool Development B.V. partij is
 • Om onze website te analyseren en te verbeteren

Met wie delen we uw gegevens en waarom?

Binnen Metropool Development B.V.  ontvangen alleen die medewerker(s) geanonimiseerde statistieken en rapportages ten aanzien van het gebruik van onze website van Google Analytics die deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Buiten Metropool Development B.V. verwerkt alleen Google Analytics de gegevens die in onze opdracht door middel van analytische cookies worden verzameld. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze toelichting onder ‘welke gegevens verwerken wij van u en op welke grondslag doen wij dat?’

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In z’n algemeenheid bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor wij deze hebben verzameld. Als deze doelen bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen of anonimiseren tenzij deze gegevens nodig zijn voor het naleven van een wettelijke verplichting. Voor bepaalde gegevens hanteren wij afwijkende bewaartermijnen die hieronder zijn opgenomen:

 • Gegevens die we via deze website of anderszins (per e-mail of telefoon) ontvangen en die wij nodig hebben voor het afhandelen van uw vragen of klachten, verwijderen of anonimiseren wij na 45 dagen.
 • Eventuele gegevens in de e-maildistributielijst van onze nieuwsbrief worden bewaard zolang we deze nodig hebben om u onze nieuwsbrief toe te zenden. Wanneer u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, verwijderen wij uw gegevens in deze lijst.
 • De belastingwetgeving schrijft ons voor om gegevens met betrekking tot vastgoedtransacties en eventuele facturen minimaal 10 jaar te bewaren. Na afloop van die termijn zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij wij deze nog langer nodig hebben in verband met een onderzoek of juridische procedure.
 • Uw (geanonimiseerde) IP-adres dat door Google Analytics wordt verwerkt in statistieken en rapportages over het gebruik van onze website, welke informatie uiteindelijk door ons gebruikt wordt om onze website te verbeteren, wordt door Google Analytics verwijderd na 14 maanden, tenzij u daar eerder bezwaar tegen maakt.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacy- en Cookie verklaring geldt enkel voor onze website en wij raden u aan de privacyverklaring van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze website wordt doorverwezen.

 1. Uw rechten

Om uw privacy nog beter te kunnen waarborgen, hebt u een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over uw rechten raden we u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. U kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar hieronder. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening uw identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met u op.

Wanneer u contact met ons opneemt voor de uitoefening van een van uw rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om uw opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.

Inzagerecht
U heeft het recht om inzage te krijgen in de alle persoonsgegevens die Metropool Development B.V.  van u verwerkt.

Recht op rectificatie
Komt u er (op basis van uw inzagerecht) achter dat de gegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
U kan ons, met name ingeval van intrekking van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens, verzoeken uw gegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op verwerkingsbeperking 
De beperking van de verwerking houdt in dat dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem  is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.
 • Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.
 • Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.
 • Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent een zwaarder belang te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

 

Recht op bezwaar
U heeft het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zullen dan uw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij u gegevens niet meer verwerken. Mochten uw gegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u altijd het recht daartegen bezwaar te maken en stoppen we in dat geval direct met het verwerken van deze gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, u ons de gegevens hebt verstrekt én als u hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens aan u over te dragen. Mocht u dit willen, kunt u ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

 

Recht op informatie

U hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer u toestemming hebt verleend voor een verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring .

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wij zetten ons te allen tijde in om uw privacy te waarborgen. Bent u van mening dat wij verbeterpunten hebben, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Pakt u het liever op een andere manier aan, dan kunt u er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen u dan verder helpen.

3. CONTACT MET LIDL

Hebt u een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze website of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door Lidl of wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.

4. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.